Mevzuat‎ > ‎Yönetmelik‎ > ‎

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği *

 

(*16/06/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ve EK-I deki çizelgede belirtilen ağır ve tehlikeli işler için uygulanır.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

Madde 4 — (Değ. 23/10/ 2004-25622 S.R.G.)16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İlgili Bakanlıklarca yeterliliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş olan kadınlar ile 16 yaşını doldurmuş genç işçiler EK-1’deki çizelgede 36 ncı sırasından 66 ncı sırasına kadar (66 dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir.

EK-1 deki çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur

Sağlık Raporu

Madde 5 – (Değ. 7/3/2010-27514 S.R.G.) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği  halinde o işyerine gönderilir.

Kadın İşçilerin Özel Günleri

Madde 6 – Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir.

Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.

Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Örneklerinin Saklanması

Madde 7 – İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmama Durumu

Madde 8 – Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde, bu işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaktan alıkonulur.

Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge

Madde 9 – Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri EK-I deki çizelgede gösterilmiştir.

Kapsam Belirleme

Madde 10 – EK-I deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu geçerlidir.

 

Yürürlük

Madde 11 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK - I

 

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE

 

 

 

Kadınların çalış-tırılabilecekleri işler

16 yaşını doldur-muş fakat 18 yaşını  bitirmemiş genç işçilerin çalıştırı-labilecekleri  işler

 

ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ

 

 

1

Petrol, tabii gaz, su, her çeşit  maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve  her çeşit sondaj işleri, (Bu işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerinde kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).

---

---

2

Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri.

---

---

3

Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama işlerinde kadın çalıştırılabilir).

---

---

 

METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

4

Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle  üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler.

---

---

5

Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler.

---

---

6

Metal  ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm (adi döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm gibi) ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri.

---

---

7

Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri.

---

---

8

Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına (Külçe, takoz, biyet halinde veya şekillendirilmiş olanlarına) uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri işlemler).

---

---

9

Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler.

 

---

---

 

TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

10

Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler).

 

---

---

 

11

Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı  ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker  elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri.

---

---

12

Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri.

---

---

13

Toprağın  pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari  malzeme işleri.

K

14

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal) … Fayans, porselen ve seramik imaline ait işler.

K

15

Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme  fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler.

K

16

13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen   işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler.

---

---

 

METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

17

Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri, kara, deniz ve hava taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi tarafından idare edilemeyen işler.

---

---

18

Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler.

---

---

19

İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar,  makinalar, kazanların  imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri.

---

---

20

Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi).

K

---

21

Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.

---

---

22

Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi).

---

---

23

Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).

---

---

24

Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri (Radyo, televizyon, elektrik ve elektronik cihazların imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim işlerinde kadın çalıştırılabilir).

---

---

25

10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat  ve taşlama işleri.

---

---

26

Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri.

---

---

27

Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler.

K

---

28

Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun,kalay,çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve  emaye işleri.

---

---

 

AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

29

Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler  ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler.

---

---

30

Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.

K

 

YAPI İŞLERİ

 

 

31

Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü,  tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı  kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri  (Teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir).

---

---

32

Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işleri.

 

---

---

33

Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı.

---

---

34

Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi,  bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler.

---

---

35

Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve  doldurulma işleri.

---

---

 

KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

36

Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler.

 

---

---

37

Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler.

---

---

38

Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama,silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler çalıştırılabilir).

---

---

39

Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları,  koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen  bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri.

---

---

40

Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması  ve arz işleri.

---

---

41

Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri.

---

---

42

Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri.

---

---

43

Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri.

---

---

44

Aktif  kömürlerin, diğer aktif maddelerin,ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri.

---

---

45

Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler.

---

---

46

Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları,tabanca mantarı benzerleri).

---

---

47

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

---

---

48

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

49

Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri.

---

---

50

Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri.

---

---

51

Selülozik,sentetik ve her çeşit boya imali işleri.

---

---

52

Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri.

---

---

53

Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri.

---

---

54

Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri.

---

---

55

Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri.

---

---

56

İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri.

---

---

57

Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri.

---

---

58

Uyuşturucu maddelerin imali işleri.

K

---

59

Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve  bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve genç işçi çalıştırılamaz).

K

60

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

---

---

61

Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri.

---

---

62

Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri.

K

---

63

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

64

Ham kürkleri işleme ve boyama işleri.

K

---

65

Kauçuk ve lastik sanayiinde,lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş  mamul yapımına kadar bütün işler (Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz).

K

---

66

Plastik maddelerin  şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.(pvc’nin imali ve pvc’den mamül eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz)

K

 

İPLİK,DOKUMA VE GİYİM SANAYİ     İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

67

Çırçır fabrikalarındaki işler.

K

68

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

69

Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri.

K

---

70

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

71

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

72

Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri.

K

---

73

Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri.

K

 

 

74

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

75

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

76

Linolyum ve diğer sert satıhta zemin  döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri.

---

---

77

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

78

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

 

KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

79

Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri.

K

80

Selüloz üretimi işleri.

K

81

Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit,  hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri.

---

---

82

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

83

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

 

GIDA VE İÇKİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

84

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

85

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

86

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

87

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

88

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

89

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

90

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

91

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

 

92

Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler (Ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi çalıştırılabilir).

---

---

93

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

94

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

---

---

95

Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama,  doldurma  ve  taşıma işleri.

---

---

96

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

97

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

98

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

 

TÜTÜN  SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

99

Balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi işleri.

---

---

100

İmalathane ve depolardaki aktarma işleri.

---

---

101

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

 

ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

102

Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler.

---

---

103

Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri.

---

---

104

Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler ve benzeri işler.

---

---

 

NAKLİYE BENZERİ İŞLER

 

 

105

Araçsız olarak  yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

---

---

106

El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

---

---

107

Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

---

---

108

En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

---

---

109

Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler.

---

---

110

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

111

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

112

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

 

TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ

 

 

113

Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri.

---

---

114

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

---

---

115

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

116

Tarım ilaçları kullanımı işleri

---

---

 

ARDİYE VE ANTREPOCULUK

 

 

117

Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri.

---

---

 

HABERLEŞME

 

 

118

(Değ. 7/3/2010-27514 S.R.G.) Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım, onarım ve alt yapı işleri.

---

---

 

ÇEŞİTLİ İŞLER

 

 

119

Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri.

---

---

120

Sünger avcılığı işleri.

---

---

121

Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri.

K

---

122

İtfaiye işleri.

---

---

123

Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri.

---

---

124

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

125

Kanalizasyon ve fosseptik işleri.

---

---

126

Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması,  işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler.

K

---

127

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

128

Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler.

---

---

129

Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan her türlü işler.

 

---

---

130

Radyoloji işleri ile radyum ve radyo  aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü  cihazla (Çeşitli röntgen, magnetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler.

K

---

131

Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran  bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan  yerlerdeki her türlü işler.

K

---

132

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

133

Her türlü mürekkep … (7/3/2010-27514 s. R.G. iptal) imali işleri.

K

134

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

135

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

136

Hayvan tahniti işleri.

K

---

137

Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri.

K

---

138

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

139

Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri.

---

---

140

Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri.

K

---

141

Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler.

K

---

142

Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler.

---

---

143

Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri.

 

K

---

144

Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri.

K

---

145

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

146

Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler.

K

---

147

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

148

Her türlü siloculuk işleri.

K

---

149

Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri, … (7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)).

K

---

150

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

151

(7/3/2010-27514 s. R.G. iptal)

K

---

152

Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri.

K

---

153

Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri imalat işleri.

K

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK – II

 

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

 

 

 

 

   Fotoğraf

 
İŞYERİNİN                                                                        

Sicil no:

Unvanı:

Adresi:

Tel ve faks:

 

İŞÇİNİN

Adı ve soyadı:                                                                      

Cinsiyeti:

Eğitim durumu:       

Medeni durumu:                                             Çocuk sayısı:

Ev Adresi:                                                                            

Tel:

Mesleği:

Yaptığı iş:

Çalıştığı bölüm:

Daha önce çalıştığı yerler:

İşkolu                           Yaptığı iş                                         Giriş-çıkış tarihi

1.

2.

3.

Özgeçmişi:

Kan grubu:

Konjenital/kronik hastalık:

Bağışıklama:

- Tetanoz:

- Hepatit:

- Diğer:

Soygeçmişi:

Anne                           Baba                           Kardeş                                    Çocuk

TIBBİ ANAMNEZ:

1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?

                                                           Hayır               Evet                Tarih

 - Balgamlı öksürük

 - Nefes darlığı

 - Göğüs ağrısı

 - Çarpıntı

 - Sırt ağrısı

 - İshal veya kabızlık

-  Eklemlerde ağrı

-  Diğer (Belirtiniz)

2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?

                                                           Hayır               Evet                Tarih

 - Kalp hastalığı                                                                    

 - Şeker hastalığı

 - Böbrek rahatsızlığı

 - Sarılık

- Mide veya oniki parmak ülseri

- İşitme kaybı

- Görme bozukluğu

- Sinir sistemi hastalığı

- Deri hastalığı

-    Besin zehirlenmesi

-    Diğer (Belirtiniz)

 

3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?

  Hayır                   Evet     ise tanı..................................................................................

 

4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?

Hayır                     Evet     ise nedir................................................................................

 

5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?

Hayır               Evet  ise nedir...................................................................................

 

6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi?

Hayır               Evet  ise tanı.....................................................................................

 

7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?

Hayır               Evet  ise nedir ve oranı....................................................................

 

8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?

Hayır               Evet ise nedir..............................................................................….

 

9. Sigara içiyor musunuz?

Hayır                          

Bırakmış      ..........ay/yıl önce             .............ay/yıl içmiş                   ...........adet/gün içmiş

Evet             ..........yıldır                      ..............adet/gün

10. Alkol alıyor musunuz?

Hayır                          

Bırakmış         ..............yıl önce                  ..............yıl içmiş           ................sıklıkla içmiş

Evet               ...............yıldır                       ..............sıklıkla

 

FİZİK MUAYENE SONUÇLARI:

a) Duyu organları

   - Göz

   - Kulak-Burun-Boğaz

   - Deri

 

b) Kardiyovasküler sistem muayenesi

 

c) Solunum sistemi muayenesi

 

d) Sindirim sistemi muayenesi

 

e) Ürogenital sistem muayenesi        

 

f) Kas-iskelet sistemi muayenesi

 

g) Nörolojik muayene

 

ğ) Psikiyatrik muayene

 

h) Diğer

 

 -TA:          /       mm-Hg

 -Nb:       / dk.

 -Boy:                           Kilo:              BMI:                          

           

LABORATUVAR BULGULARI:

a) Biyolojik analizler

- Kan

 

- İdrar

b) Radyolojik analizler

 

c) Fizyolojik analizler

- Odyometre

 

- SFT

 

d) Psikolojik testler

 

e) Diğer

 

KANAAT VE SONUÇ:

1- ……………………………………………………………….işinde/işyerinde bedenen çalışmaya elverişlidir.

 

2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.

 

            İMZA                                                            TARİH: ........ / ......... / ..................

 

 

 

 

PERİYODİK MUAYENELER:

        

(Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır. Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.)

 

 

Comments